Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Khi giáo sư Xoay chém gió như thần về lịch sử bóng đá
Download facebook video Khi giáo sư Xoay chém gió như thần về lịch sử bóng đá

Cười không nhặt được mồm

FACEBOOK