Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Đôi khi cảm thấy có ai đó đi theo mình mãi
Download facebook video Đôi khi cảm thấy có ai đó đi theo mình mãi

Cat chasing balloon

FACEBOOK
Ngân Trịnh
Pen Nichov