Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Mới sơ sơ thôi ạ, để thả thêm cá và cây rồi update sau nhé các tình yêu
Download facebook video Mới sơ sơ thôi ạ để thả thêm cá và cây rồi
FACEBOOK
Sally Nguyen
Đời Phiêu Lãng