Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
That's exactly how i feel
Download facebook video That's exactly how i feel

The end of No Nut November

FACEBOOK
Người lạ ơi...xin cho mình trúng GA!!!
Download facebook video Người lạ ơi xin cho mình trúng GA

[GA] Vài thông báo nhỏ và Give Away 72K subscribers

FACEBOOK
Hà Văn Bắc
Hoàng Đức