Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Lê Thanh Tùng
Lê Thanh Tùng
09/21/2017 at 08:43. Facebook
còn mỗi cái là chát với nh người nữa thui
Download facebook video còn mỗi cái là chát với nh người nữa thui

Faker Facebook

FACEBOOK
Nguyễn Thăng
Bạch Hồ Hoàng Thảnh