Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips:Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
già rồi nên thích nghe mấy thể loại này :P mỗi khi cày ảnh là k thể thiếu
Download facebook video già rồi nên thích nghe mấy thể loại này :P mỗi khi

Ampyx - Rise

FACEBOOK
Trung Pham