Download facebook video

E.g. Url: https://www.facebook.com/cnn/videos/10155583907466509/
or ID: 10155583907466509

Tips: Replace Url: The fastest way to download a facebook video.
Replace: https://www.facebook.com/thisisinsider/videos/1582105862096806/
to: https://www.fbodownloader.info/thisisinsider/videos/1582105862096806/

How to copy Facebook Video Url

Right click on video -> Show video URL -> Copy Url
Trần Chiến Mì Đạt England Tuấn ??? Các anh của tôi năm nay đôu dồi ?
Download facebook video Trần Chiến Mì Đạt England Tuấn Các anh của tôi năm nay đôu dồi

Anh

FACEBOOK
Trần Chiến
Vũ Việt Anh